OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Základní ustanovení


1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vztahy mezi společností INTRIBO s.r.o., se sídlem Pávovské náměstí 216, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČO: 241 24 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 180737 (dále jen „Prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen „Kupující“), při nákupu zboží na internetovém obchodě umístěném na webových adresách http://www.descase.cz/shop a http://www.descase.sk/shop (dále jen „eShop“).

1.2.    Osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku a má zájem o koupi zboží nabízeného prostřednictvím eShopu kontaktuje Prodávajícího na emailové adrese info@intribo.com za účelem uzavření individuální kupní smlouvy, která bude mít náležitosti spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 1810 a následující Občanského zákoníku.  

1.3.    Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.4.    Kupující si je vědom, že koupí zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, registrovaných označení a značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


2. Postup nákupu na eShopu


2.1.    K možnosti nakupovat prostřednictvím eShopu je nezbytná registrace, kterou provedete po stisknutí tlačítka „Registrovat se“. Před registrací fungují internetové stránky pouze jako internetová prezentace a nelze jejím prostřednictvím sjednávat smlouvy.

2.2.    Po úspěšné registraci Kupující vybírá zboží nabízené na eShopu a přidává jej do nákupního košíku, a to přímo po najetí myší na jednotlivý výrobek prostřednictvím tlačítka „Přidat do košíku“ nebo v rámci jeho podrobného zobrazení, kde je možné rovněž volit množství objednávaných výrobků. Obsah nákupního košíku lze zobrazit kliknutím na ikonu nákupního košíku v pravém horním rohu webové stránky nebe po jakémkoliv přidání zboží. V rámci „košíku“ nebo též „nákupního košíku“ lze rovněž měnit množství objednávaného zboží nebo toto zboží z košíku zcela vyjmout.

2.3.    Poté, co Kupující dokončí výběr zboží a stav košíku bude odpovídat zamýšlené objednávce, zadá v rámci košíku:

1.    V rámci části „dodání a fakturace“ dodací adresu, tedy adresu, na níž má být zboží zasláno v případě zasílání zboží prostřednictvím České pošty s.p. Dále Kupující zadá fakturační adresu, která bude uvedena na faktuře nebo fakturách za zboží.
2.    V rámci části „doprava a platba“ způsob dodání a platby, přičemž bez potvrzení souhlasu s těmito obchodními podmínkami, který provedete zaškrtnutím zde uvedeného pole, není možné zadat způsob platby a tedy ani není možné dále pokračovat v uzavírání kupní smlouvy.
2.4.    Před odesláním objednávky bude Kupujícímu celá objednávka zrekapitulována. Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Odesláním objednávky Kupující opětovně potvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, bezvýhradně k nim přistupuje a zavazuje se je dodržovat. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

2.5.    Po odeslání objednávky bude Kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři doručen e-mail s potvrzením objednávky.

3. Uzavření smlouvy


3.1    Veškeré objednávky Kupujícího odeslané prostřednictvím eShopu jsou závazné a představují neodvolatelnou nabídku ve smyslu Občanského zákoníku.

3.2    Kupní smlouva je uzavřena doručením e-mailu, kterým Prodávající objednávku potvrdí.

3.3    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu.

3.4    Tyto Obchodní podmínky představují nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.

3.5    Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran.

3.6    Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.7    Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí, že samotné vystavení zboží prostřednictvím eShopu nepředstavuje veřejnou nabídku ani jakýkoliv další zvláštní způsob uzavření smlouvy. Ustanovení § 1770 až 1784 zákona jsou tak výslovně vyloučena.

3.8    Odesláním objednávky Kupující vylučuje užití jakýchkoliv vlastních obchodních podmínek a tyto se tak nestávají součástí kupní smlouvy.

4. Dodání předmětu koupě

4.1.    Místem dodání zboží je:
a.    v případě dodání prostřednictvím dopravce dodací adresa uvedená Prodávajícím v objednávce;
b.    v případě osobního odběru prostory Prodávajícího na adrese Sazečská 560/8, 108 00 Praha 10 - Malešice (dále jen „odběrné místo“).

4.2.    Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s ním v odběrném místě. Má-li Prodávající zboží dodat prostřednictvím dopravce, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožněním Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.3.    Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

4.4.    Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

4.5.    Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

4.6.    Prodávající není povinen a nedodá zboží dříve, než Kupující uhradí celou kupní cenu, včetně nákladů na dopravu. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu se způsobem dodání, který si v objednávce zvolil Kupující.

4.7.    Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v případě osobního odběru ve chvíli, kdy Prodávající umožní Kupujícímu se zbožím nakládat v odběrném místě. V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce pak předáním zboží pro přepravu Kupujícímu dopravci. Nebezpečí na zboží přechází na Kupujícího i v případě, že Kupující zboží nepřevezme, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

4.8.    Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4.9.    Vlastnické právo k zboží nabývá Kupující jeho převzetím, byla-li plně zaplacena kupní cena, jinak až úplným zaplacením kupní ceny.

4.10.    Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu Prodávající poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.
 
4.11.    Prodávající má právo od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že zboží je vyprodáno nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který zakládá nemožnost řádného plnění kupní smlouvy ze strany Prodávajícího (např. nedodání ze strany výrobce, nedostupnost zboží, ukončení výroby, komplikace při přepravě). V případě, že Kupující již v tomto případě zboží uhradil, vrátí mu Prodávající zaplacené finanční prostředky bez zbytečného odkladu. Kupující nemá právo na náhradu jakékoliv škody či újmy vniklé v souvislosti s odstoupením Prodávajícího od smlouvy.

5. Dodací podmínky

5.1.    Zboží bude dodáno:

a.    do 10 pracovních dní v případě zboží, které v eShopu označeno zeleným polem „Skladem“;
b.    do 25 pracovních dní v případě ostatního zboží.
5.2.    Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a.    osobní odběr zboží na odběrném místě;
b.    zasílání zboží prostřednictvím České pošty s.p. na dodací adresu.

5.3.    Přepravné je účtováno dle ceníku České pošty s.p. V případě rozporu mezi ceníkem České pošty s.p. a cenou za zaslání uvedenou v eShopu, je rozhodná cena za zaslání uvedená v eShopu.

5.4.    Prodávající nenese žádnou odpovědnost za opožděné dodání zboží prostřednictvím České pošty s.p. či za jeho nedodání.

6. Platební podmínky

6.1.    Kupní ceny zboží nabízeného v eShopu jsou uváděny bez DPH, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak. Kupní ceny jsou uvedeny včetně veškerých poplatků na straně Prodávajícího. Náklady na dodání zboží („přepravné“) se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

6.2.    Kupující může kupní cenu za zboží uhradit jedním z následujících způsobů:

a.    předem bankovním převodem dle údajů uvedených v potvrzení objednávky, případně na základě zaslané zálohové faktury;
b.    dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);
c.    hotově při převzetí zboží na odběrném místě.

6.3.    Je-li objednané zboží zasíláno prostřednictvím dopravce, je k němu účtováno přepravné, které není součástí ceny uvedené u jednotlivého druhu zboží. Cena za přepravné tvoří samostatnou položku ve faktuře. Přepravné a další související poplatky (dobírečné) hradí Kupující.

6.4.    Jeli kupní cena placena prostřednictvím faktury, musí být platba vždy označena přiděleným variabilním symbolem. Faktura je splatná vždy do 14 dnů od jejího vystavení.

7. Reklamace a odpovědnost za vady


7.1.    Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem, pokud dále není uvedeno jinak.

7.2.    Kupujícímu náleží práva z vadného plnění podle § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku.

7.3.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího a později vzniklé vady, které Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.

7.4.    Při převzetí zboží je Kupující povinen bez odkladu zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Nároky z vad nelze uplatnit u zboží, u něhož byla odstraněna jakákoli bezpečnostní či jiná plomba.

7.5.    Záruka

7.5.1.    Záruční doba činí 10 měsíců od převzetí zboží, pokud dokumentace ke konkrétnímu zboží neuvádí záruční dobu kratší. V takovém případě se uplatní tato kratší záruční doba.

7.5.2.    Nároky ze záruky nelze uplatnit, zejména pokud:

a.    Zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, nebylo používáno a udržováno podle návodu nebo bylo poškozeno neodborným zásahem ze strany Kupujícího či neautorizovaného servisu;
b.    Zboží bylo používáno nevhodně, bylo používáno v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno;
c.    Pro opravy nebo údržbu byly použity jiné, než doporučené náhradní díly a náplně;
d.    Vady byly způsobeny neodborným skladováním či manipulací se zbožím;
e.    Jde o běžné opotřebení nebo spotřebování zboží.

7.6.    Prodávající vylučuje svou povinnost k náhradě jakékoliv újmy nebo škody vzniklé v souvislosti se smlouvou nebo se zbožím, a to včetně jakýchkoliv škod následných a souvisejících, a to s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8. Další služby

8.1.    V případě, že si Kupující objedná v souvislosti s koupí zboží jakoukoliv dodatečnou službu (instalaci, poradenství, analýzu), bude Prodávajícím kontaktován za účelem dojednání individuálních podmínek poskytnutí takové služby. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že instalace zboží ani další služby nabízené Prodávajícím nejsou součástí kupní ceny zboží.

8.2.    Pro výběr a správné použití zboží je doporučená předchozí konzultace u Prodávajícího. V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na telefonu uvedeném na eShopu nebo prostřednictvím tlačítka „Napište nám“ umístěném na horní liště nebo při objednávce v rámci kolonky „Zanechat zprávu“.

9. Ochrana osobních údajů


Pokud je Kupující fyzickou osobu nebo pokud fyzická osoba jedná za Kupujícího, odesláním objednávky uděluje Kupující nebo tato osoba (pro účely tohoto ustanovení rovněž jen „Kupující“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícímu. Souhlas se vztahuje na osobní údaje v rozsahu údajů, které Kupující uvede v objednávce, zejména tedy jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a též údaje o provedených objednávkách. Účelem zpracování osobních údajů Kupujícího jsou, vedle plnění z kupní smlouvy, též reklamní a marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, vytváření databází klientů a obchodních partnerů, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, s jejichž zasíláním tímto souhlasíte. Osobní údaje nebudou mimo Prodávajícího zpracovávat další osoby. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen Kupujícímu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoli odvolat písemným oznámením, které doručí Prodávajícímu. Domnívá-li se Kupující, že Prodávající zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může Kupující požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající této žádosti, má Kupující vždy právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.    Tato smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého  a s vyloučením úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

10.2.    Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto eShopem a jakoukoliv smlouvou uzavřenou jeho prostřednictvím je výlučně příslušný obecný soud pro místo sídla Prodávajícího.

10.3.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.4.    Práva a povinnosti v těchto Obchodních podmínkách blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

10.5.    Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.6.2016. Tyto obchodní podmínky ruší veškeré předchozí obchodní podmínky Prodávajícího.

INTRIBO s.r.o.
Ing. Jan Novák, jednatel